اثرات مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM) بر روند مدیریت دعاوی(Claim Management) و اختلاف نظرات موجود میان ذینفعان در صنعت ساختمان

کارشناس محترم ؛

با سلام و تشکر از محضر شریف جنابعالی؛

پرسشنامه ای که پیش رو دارید، در راستای رساله ی این نگارنده با عنوان"اثرات مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM) بر روند مدیریت دعاوی(Claim Management) و اختلاف نظرات موجود میان ذینفعان در صنعت ساختمان" طراحی و تدوین گردیده است. در بخش اول برخی مشخصات فردی شما خبره ی گرامی جهت ارتقای اعتبار این پژوهش مورد پرسش واقع شده است. در بخش دوم ، میزان تأثیر گذاری 6 مورد از ویژگی های فنّی BIM برگرفته از پژوهش های پیشین بر شایع ترین علل بروز دعاوی تعیین شده از طریق مصاحبه با خبرگان صنعت ساخت، در قالب طیف لیکرت مورد سنجش واقع شده است. از شما کارشناس محترم مستدعی است میزان تأثیر هریک از ویژگی های عنوان شده ی BIM را بر جلوگیری (Avoid) یا کاهش احتمال وقوع(Mitigate) هریک از علل  بروز دعاوی بنا بر تجربیات و دانش ارزشمند خود مشخص فرمائید. پیشا پیش از بذل عنایت و توجه شما کمال امتنان را داریم.

دانشجوی نگارنده: مهدی صادقی   Mehdi.Sadeghi1990kj@gmail.com

استاد راهنما: جنای آقای دکتر علی قربانی  Alighorbani.com@gmail.com